ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱫᱷᱤ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱟᱴ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱴ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱭ ᱟᱛᱟᱭᱮᱫᱼᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱮ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱦᱚᱨ ᱦᱚᱨ ᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱝᱠᱟᱹᱞ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱟᱡᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱭ ᱨᱟᱜ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱝᱠᱟᱹᱞ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ, ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ? ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱧ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱨᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱝᱠᱟᱹᱞ, ᱫᱮᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱢᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱷᱤᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱠᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾
ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱷᱤᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱦᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱛᱮᱭ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱟᱹᱲ ᱛᱳᱣᱟᱭ ᱫᱩᱦᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱚᱴᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱜᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱫᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱟᱹᱭ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱞᱤᱭ ᱮᱢᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱜᱟᱹᱭᱮ ᱮᱢᱟ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱟᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮᱭ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱢᱟ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱛᱨᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱹᱭ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱟᱭᱳᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱛᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱᱷᱟᱜ ᱮ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱭ ᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱟᱭᱳᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱛᱳᱣᱟᱹᱧ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱟᱭᱳᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱳᱣᱟ ᱫᱚᱢ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ, ᱧᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮ ᱱᱷᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱹᱧ ᱧᱩᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱭ ᱟᱜ ᱢᱟᱹᱢᱟᱹ ᱨᱮᱭ ᱜᱮᱨ ᱮᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱛᱮᱭ ᱯᱷᱟᱸᱫᱟ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱟᱸᱫᱟ ᱛᱮᱜᱮᱭ ᱜᱚᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱾

( ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱼ ᱟᱢᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮ, ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱚᱵᱷᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱾ )

***

About the author

ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱚᱞᱼᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱟᱞᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱩᱯ ᱨᱚᱝ ᱵᱷᱤᱛ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱸᱥ ᱟᱨ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱥᱚᱲᱟ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *