Home

ayo arang founder member

ᱥᱟᱯᱲᱮᱛ ᱥᱚᱠᱲᱟ

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱢᱮ

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱭ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚᱝ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱠᱴᱷᱚᱠ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱣ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱮᱱᱮᱡ, ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱨᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱰᱚᱰᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱪᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮ, ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱯᱮ ᱫᱤᱱ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱸ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱛᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱦᱚᱲ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱟᱢᱥᱟ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱽᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱴ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱪᱚᱝ, ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱪᱚᱝ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱚᱝ, ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱪᱚᱝ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱠᱩᱭᱞᱟᱹ ᱞᱟᱥᱨᱟᱣᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱮᱫ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱠᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱩᱴᱩᱜ ᱞᱩᱴᱩᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱾
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱥᱮᱱᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱾
ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱨᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ? ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ, ᱦᱟᱹᱯᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾

ᱥᱟᱯᱲᱮᱛ ᱥᱚᱠᱲᱟ

“ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ” ᱤᱼᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱨᱟᱹᱞ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱛᱮ ᱤᱛᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱞᱮᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱵᱚᱭ ᱞᱚᱵᱚᱭ ᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱮᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ
ᱮᱱᱟ ᱾
* ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ, ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱚᱨᱚᱫᱽ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱜᱮᱞᱮᱵᱤᱞᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱮ “ᱟᱭᱳᱼᱟᱲᱟᱝ” ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱤᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱾
* ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱠᱫᱟᱨ ᱫᱚ ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱟᱱᱟᱠᱟᱵ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚᱲᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾
* ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ, ᱥᱤᱥᱟᱹᱫᱽ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱚᱣᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱜ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱛᱮ “ᱟᱭᱳᱼᱟᱲᱟᱝ” ᱥᱚᱠᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱾
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱸᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱚᱨᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ – ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ, ᱥᱟᱶᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱮᱯᱮᱨᱦᱮᱸᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱭ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱟᱡᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱢᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ – ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫᱽ ᱡᱩᱲᱦᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱞᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

* ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱫᱷᱟᱨᱟ ( National Mainstream ) ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱚᱱᱚᱞ ( National Integration ) ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚ ᱚᱪᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱣᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱸᱫ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱛᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱡᱩᱢᱤᱫᱽ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱯᱷᱚᱴ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱜᱚᱭᱚᱱᱚᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚᱲᱦᱚᱜᱼᱟ ᱾

* ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ “ᱟᱭᱳᱼᱟᱲᱟᱝ” ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱛᱟᱨᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾
ᱡᱚᱦᱟᱨ!

ᱥᱟᱞᱦᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ
ᱨᱟᱣᱩᱨᱠᱮᱞᱟ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱹ

***

ᱨᱚᱠᱟ ᱚᱱᱚᱞ

ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ

ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱼᱟᱧ, ᱱᱟᱥᱮ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱮᱥ ᱤᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱫᱼᱟ ᱡᱚᱞᱚᱱ …

Read More

ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱩᱸᱡᱩᱥᱚᱜ

ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱪᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱹᱦᱤᱸᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱪᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱩᱸᱡᱩᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱜ ᱮᱢ ᱨᱟᱜ …

Read More

ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ

ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱩᱦᱩᱠ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱞᱮᱱ …

Read More

ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱵᱚᱸᱜᱟ

ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱫ-ᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱟ.ᱛᱩ ᱵᱟ.ᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱞᱩ ᱜᱷᱟᱴ …

Read More

ᱪᱟᱹᱭᱞᱤ ᱪᱷᱟᱞ ᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭᱟᱜ ᱛᱚᱲᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱚᱝ

ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱯᱮᱬᱮ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱮᱧ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱛᱼᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ, …

Read More

ᱵᱷᱤᱞᱠᱤ

ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱵᱤᱞᱤᱫ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱵᱷᱤᱞᱠᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱢᱮᱫ ᱮᱢ ᱨᱤᱯᱤᱫ ᱟ.ᱧ ᱠᱟ.ᱴᱩᱵ ᱮᱢ ᱩᱫᱩᱜ ᱟ.ᱧ ᱾ ᱢᱮᱱᱟᱢ …

Read More